ಸೂರಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡದಿರಿ

ವೀರಾಜಪೇಟೆ, ನ. 2: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಸೂರು ಹೊಂದಲು ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ