ಕಿರುಂದಾಡು ಭಗವತಿ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಮರು ಕಾಯಕಲ್ಪ

ನಾಪೆÇೀಕ್ಲು, ನ. 12: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಗ್ರಾಮಕ್ಕೊಂದು ಭಗವತಿ, ಓಣಿಗೊಂದು ನಾಥ’ ಎಂಬ ಗಾದೆಯಂತೆ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವತಿ ದೇವಳವಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರುವಂತದ್ದೇ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು