ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಓದುಗಾರರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕೊಡಗಿನಿಂದ 61 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಉದಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಶಕ್ತಿ. ಕೊಡಗಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಜಾತಿ-ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ದಿನವು ಶಕ್ತಿ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕದಕೇರಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ‘‘ಶಕ್ತಿ’’

ಕೊಡಗಿನವರೆಲ್ಲರ ಮನೆವiನಗಳ ಮಾತಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಕ್ಕುತ 60 ಮೀರಿ 61ರ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯವೂ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಉಣ ಬಡಿಸುತ್ತಾ ವಜ್ರ