ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಪಂಚಾಯಿತಿ...!

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಮಾ. 3: ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಚಾರ ಫಲಕ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಲವಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ

ಚೇರಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕೊಂಬಾಟ್ ವಿಶೇಷ

ಮಡಿಕೇರಿ, ಮಾ. 3: ಕೊಡಗಿನ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನೆಲೆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪದ್ಧತಿ-ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಯಾಯ ಊರಿನವರು ದೇವರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕೊಡಗಿನ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ